Algemene voorwaarden - RietGarant®

Menu

Algemene voorwaarden

Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan

Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen 24 uur contact met u op om een afspraak te maken.

Full-Servicecontract
Coöperatie RietGarant® U.A.

OVER RIETGARANT®

RietGarant® is de aanbieder van overeenkomsten waarin het totaalconcept voor het leveren van verlengde garantie en onderhoud van rieten daken is georganiseerd.
RietGarant® biedt dit full-serviceconcept aan eigenaren van panden met een rieten dak. Het full-servicecontract omvat het volledige onderhoud van de rieten kap, waaronder het bestrijden van mos- en algengroei. Door middel van het full-servicecontract verkrijgen huiseigenaren een verlengde garantie voor de verwachte levensduur voor het dak van hun pand en de zekerheid van juist en tijdig uitgevoerd onderhoud voor de verwachte levensduur van het dak van hun pand. Reguliere gebruikelijke slijtage van de rieten kap valt niet onder de garantie. Verzekerde schade op grond van  de dekking van de reguliere verzekeringen van een rieten kap valt eveneens buiten de garantie.
Rietgarant is georganiseerd als coöperatie. Alleen de bij RietGarant aangesloten leden voeren de overeengekomen keuringen, inspecties en onderhoudswerkzaamheden uit.

BASISBEGRIPPEN

-       De opdrachtgever is de eigenaar van een pand met een rieten kap die een overeenkomst met RietGarant® is aangegaan. Dit kan zowel een natuurlijke persoon als een niet-natuurlijke persoon zijn. Heeft het pand meerdere huiseigenaren die als opdrachtgever optreden, dan zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor nakoming van de verplichtingen in deze overeenkomst.

-       Het full-servicecontract is de overeenkomst van opdracht van de opdrachtgever aan Rietgarant® om zorg te dragen voor het onderhoud en herstel van zijn rieten kap gedurende de looptijd van de overeenkomst.

-       RietGarant® is zowel de handelsnaam van Coöperatie RietGarant® U.A. als het keurmerk dat de coöperatie voert. Alleen RietGarant® geldt tegenover de opdrachtgever als opdrachtnemer, ook wanneer het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is van de opdrachtgever dat de onderhouds- en/of herstelwerkzaamheden van de rieten kap door een bepaald lid van de Coöperatie wordt verricht. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

-       Leveranciers zijn rietdekkersbedrijven die zijn aangesloten als leden van Coöperatie RietGarant® U.A., die het keurmerk RietGarant® mogen voeren. Een overzicht van de leden van Coöperatie Rietgarant U.A. is te vinden op onze website www.rietgarant.com. Alleen leveranciers voeren de overeengekomen werkzaamheden van het full-servicecontract uit.

-       De opdrachtgever betaalt voor het onderhoud, de reparatie en de verlengde garantie van de rieten kap gedurende de looptijd een servicebijdrage, die moet worden voldaan in maandelijkse termijnen.

SERVICE EN VERLENGDE GARANTIE

Onder de service die RietGarant® biedt, vallen de jaarlijkse inspectie, mos- en algenbestrijding en het klein en groot onderhoud van het rietpakket. De verlengde garantie houdt in dat RietGarant® gedurende de tien jaar die volgt op de garantietermijn van tien jaar die rietdekkersbedrijven in het algemeen bieden, zorg zal dragen voor herstel en reparaties aan het rieten dak die nodig zijn door gebreken in het riet of aanleggen daarvan.

De verlengde garantie biedt aldus dekking voor gebreken als gevolg van handelen van het rietdekkersbedrijf in strijd met de kwaliteitseisen en uitvoeringsrichtlijnen van de Vakfederatie Rietdekkers zoals deze golden ten tijde van de aanneming van het rieten dak, die zich voordoen gedurende het elfde tot en met het twintigste jaar na oplevering van het rieten dak. Indien RietGarant® constateert dat sprake is van een te snelle achteruitgang van de staat van het riet, zal RietGarant® zonder verdere kosten, een uitgebreide analyse maken van de staat van het rieten dak. Aan de hand van die analyse kan RietGarant® binnen 2 maanden een voorstel doen voor vervanging van het riet. Onderdeel van dit voorstel is de termijn waarbinnen de vervanging uiterlijk uitgevoerd dient te worden. Indien de opdrachtgever niet instemt met een vervanging binnen de door RietGarant® voorgestelde termijn, dan is RietGarant® gerechtigd haar verplichtingen ten aanzien van het jaarlijks onderhoud op te schorten.

Herstel van incidentele schades heeft geen invloed op de overeengekomen duur van de verlengde garantietermijn. Na verloop van 20 jaar na de oorspronkelijke oplevering van het rieten dak, eindigt de verlengde garantie voor reparatie, herstel en vervanging. De overige afspraken vanuit de overeenkomst lopen door.

Reparatie, herstel of vervanging van het rieten dak tijdens de verlengde garantietermijn heeft geen invloed op de overeengekomen duur van het full-servicecontract of op de duur van de verlengde garantie van het elfde tot en met het twintigste jaar na de oorspronkelijke oplevering van het rieten dak. De garantieduur wordt niet verder verlengd door herstel van het gebrek.

Van de verlengde garantie is uitdrukkelijk uitgezonderd de reparatie of het herstel van de normale, gebruikelijke slijtage van het riet als natuurproduct. Elementen op of in het dak, zoals dakramen, zonnepanelen, bliksemafleiders, maar ook de kapconstructie en de schade die onder de reguliere verzekering van rieten daken valt (waaronder ook begrepen, maar niet bepekt tot brandschade of stormschade) zijn uitgesloten van de verlengde garantie die RietGarant® geeft.

Rietluis (of ander ongedierte) valt ook niet onder de verlengde garantie van RietGarant®.

De garantie vervalt indien gedurende de garantietermijn (onderhouds)werkzaamheden en/of chemische behandelingen aan het rieten dak worden uitgevoerd buiten RietGarant® om  die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van het rietpakket of in strijd zijn met wettige regels.

VOORAFGAANDE KEURING RIETEN DAK

Aan het full-service contract is een keuring door RietGarant® van de rieten kap van de opdrachtgever vooraf gegaan. Deze keuring levert RietGarant® de noodzakelijke gegevens om de opdrachtgever al dan niet een contract op maat te bieden voor het onderhoud, herstel en de garantie van zijn specifieke rieten kap.

De opdrachtgever verklaart alle voor deze keuring noodzakelijke informatie naar waarheid te hebben verstrekt.

Blijkt de door de opdrachtgever verstrekte informatie niet juist of volledig, dan kan RietGarant® naar keuze:

- de verlengde garantie intrekken;

- haar werkzaamheden opschorten; of

- meerwerk verrichten waarbij hierdoor veroorzaakte extra kosten voor rekening en risico van de opdrachtgever komen, zonder dat hier voorafgaande toestemming voor nodig is, zolang deze extra kosten in een redelijke (marktconforme) verhouding staan tot de tekortkoming van de opdrachtgever. 

DAKDELEN

Het is ook mogelijk een full-servicecontract te sluiten voor dakdelen.

INSPECTIE EN  KLEIN ONDERHOUD

Eenmaal per jaar vindt een visuele inspectie van de rieten kap plaats en verricht RietGarant® onderhoudswerkzaamheden. Daarnaast worden jaarlijks, al dan niet tegelijk met de visuele inspectie, de volgende onderhouds- en herstelwerkzaamheden uitgevoerd:

- het dak vrijmaken van vervuiling, met extra aandacht voor de kilgoten;

- de losse sprieten verwijderen of in het bestaande dak wegtikken;

- grove en gevaarlijke scheuren in de voegen van de nokvorsten en de afdichting van kozijnen en schoorstenen op het dak repareren door deze aan te smeren of dicht te kitten;

- mos- en algbestrijding, vanaf het moment dat dit door RietGarant® is geagendeerd.

De opdrachtgever verklaart zich bij deze uitdrukkelijk akkoord met sprayen van het rietpakket tegen mos- en algbestrijding met een wettelijk toegestaan middel.

 GROOT ONDERHOUD

Het groot onderhoud wordt gepland aan de hand van de afspraken uit de offerte.  De volgende werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd:

-       het scheren van het dak;

-       het verwijderen van schimmel en of zwam in het rietpakket;

-       het restaureren van zwakkere plekken;

-       het vervangen van eventuele dakdelen, zoals kilgoten of bovenzijdes van dakkapellen;

VERVROEGDE VERVANGING

Indien RietGarant® op grond van de afgegeven garantie voorstelt het rieten dak vervroegd te vervangen, wordt de uitvoering hiervan in onderling overleg ingepland en uitgevoerd, maar in ieder geval binnen de door de RietGarant® aangegeven uiterlijke termijn. De opdrachtgever is geen meerkosten verschuldigd in geval van vervroegde vervanging. Eventuele extra (constructie)werkzaamheden die de opdrachtgever tegelijkertijd met de vervangingswerkzaamheden wenst te laten uitvoeren, zoals het plaatsen van dakramen, isolatie en dergelijke, vallen niet onder de vervroegde vervangingsgarantie. 

SERVICEBIJDRAGE EN BETALING

De servicebijdrage voor het full-servicecontract wordt met u gecommuniceerd op basis van de keuringsrapportage. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

-       Basis van het rieten dak, afhankelijk van de grootte van het dak en de ligging van het pand.

-       De verwachte levensduur van het dak

-       Toeslagen vanwege omgevingsfactoren en dakdelen met een verhoogde kans op vervroegde slijtage.

-       De meetpunten vanuit de toelatingskeuring van het rieten dak.

-       Startmoment van mos- en algbestrijding.

De servicebijdrage wordt jaarlijks per 1 januari geïndexeerd op basis van de CPB-inflatiecorrectie. RietGarant® mag de overeengekomen servicebijdrage voorts uitsluitend eenzijdig verhogen als deze verhoging voortkomt uit een wettelijke prijsverhoging, zonder dat de opdrachtgever het full-servicecontract mag ontbinden, en Rietgarant® de opdrachtgever voorafgaand aan de verhoging schriftelijk hiervan op de hoogte stelt. Voor consumenten geldt dat wanneer de prijsstijging binnen 3 maanden na het sluiten van het contract plaatsvindt én meer dan 10�draagt, de opdrachtgever de overeenkomst wel mag ontbinden.

Rietgarant® factureert de vergoeding in maandelijkse termijnen. Het is niet mogelijk (een groter deel van) de totale vergoeding ineens te voldoen.  

De opdrachtgever machtigt RietGarant® om de maandtermijn automatisch te incasseren van zijn rekening.

 Storneert de opdrachtgever de betaling van een maandtermijn aan RietGarant® of trekt hij zijn machtiging in, dan wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is hij vanaf het verstrijken van de betalingstermijn, zonder voorafgaande sommatie of ingebrekestelling, de wettelijke (handels)rente verschuldigd over het niet betaalde bedrag, tot het moment van volledige voldoening. Per stagnatie brengt Rietgarant® zakelijke opdrachtgevers een toeslag van € 25,- aan administratiekosten in rekening. Is de opdrachtgever een consument dan ontvangt deze een aanmaning waarin de opdrachtgever 14 dagen in de gelegenheid wordt gesteld zijn verzuim kosteloos te herstellen.

Alle redelijke kosten van invordering, zowel in als buiten rechte, komen voor rekening van de opdrachtgever. Uitsluitend voor consumenten geldt dat de kosten van invordering conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Betalingen door de opdrachtgever strekken in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de gevallen rente en ten slotte op de hoofdsom en lopende rente. Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig bedrag te verrekenen met de facturen van RietGarant®, om welke reden dan ook.

MIJNRIETGARANT.COM

In het beveiligde deel van de website van RietGarant® kan de opdrachtgever met behulp van het door hem aangemaakte account inloggen op mijnrietgarant.com. Op mijnrietgarant.com kan de opdrachtgever het keuringsrapport, deze overeenkomst, alle facturen en de inspectie- en onderhoudsafspraken terugvinden. 

VERZEKERING

De opdrachtgever is verplicht gedurende de looptijd van het full-servicecontract een reguliere verzekering voor rieten daken af te sluiten en de dekking hiervan in stand te houden. Op verzoek van RietGarant® verstrekt de opdrachtgever een kopie van zijn polis.

WIJZIGINGEN AAN DE DAKCONSTRUCTIE OF OMGEVING

Wijzigingen aan de dakconstructie, waaronder maar niet beperkt tot het plaatsen van dakkapellen, dakramen, zonnepanelen en uitbouwen, alsmede wijzigingen in omgevingsfactoren die van invloed zouden kunnen zijn op de levensduur van het dak, zoals het aanleggen van een bos of het planten van bomen in de directe omgeving van de rieten kap, dienen door opdrachtgever direct te worden gemeld aan RietGarant®.

Indien de melding hiertoe aanleiding geeft kan Rietgarant een herkeuring en/of een herziening van het full-servicecontract voorstellen. De kosten hiervan bedragen € 125,- ex BTW. Dit laat onverlet de mogelijkheid van RietGarant® om het full-servicecontract tussentijds te beëindigen.

VERKOOP ONROEREND GOED

RietGarant® verklaart zich bij voorbaat bereid mee te werken aan contractsovername door de nieuwe eigenaar/eigenaren van het onroerend goed waarop het rieten dak indien de opdrachtgever overgaat tot verkoop daarvan. Totdat de nieuwe eigenaar/eigenaren een machtiging voor automatische incasso heeft/hebben afgegeven blijft de opdrachtgever hoofdelijk mede-aansprakelijk voor de betaling van de maandtermijnen.

TUSSENTIJDSE OPZEGGING

De opdrachtgever kan het full-service contract te allen tijde opzeggen. RietGarant® bevestigt de opzegging van het servicecontract binnen 14 dagen na ontvangst van de opzegging.

Daarnaast kan RietGarant® het full-service contract naar keuze met directe ingang en zonder ingebrekestelling opzeggen dan wel haar werkzaamheden opschorten indien:

a.   de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen ten opzichte van RietGarant® niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;

b.   RietGarant® na het sluiten van het contract kennis heeft gekregen van omstandigheden die goede redenen geven om te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk zal nakomen;

c.   sprake is van overmacht

d.   de dakconstructie of omgevingsfactoren die van invloed zijn op het rieten dak wijziging ondergaan.

RietGarant® kan het full-servicecontract voorts met directe ingang opzeggen in geval van faillissement of (voorlopige) surseance van betaling van de opdrachtgever, bij beslaglegging, staking of liquidatie van diens bedrijf, fusie, splitsing, wijziging van rechts- of samenwerkingsvorm, bij toepassing van de WSNP, onder bewind- of curatelestelling of bij overlijden als de opdrachtgever een natuurlijk persoon is en verder bij overige omstandigheden die goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen. Gaat het rieten dak verloren, waaronder begrepen maar niet beperkt tot verlies van het dak door brand of natuurgeweld, dan eindigt dit contract per direct, zonder dat enige opzegging noodzakelijk is., waarbij de opdrachtgever wel zelf melding moet maken van dit verlies aan RietGarant®. Opschorting of opzegging wegens alle voormelde genoemde redenen leidt nooit tot schadeplichtigheid van RietGarant®.

 In geval van beëindiging van het full-servicecontract, ongeacht de reden van beëindiging, geldt het volgende. Rietgarant® maakt binnen 14 dagen na de einddatum een calculatie van de tot aan de beëindiging van het contract gemaakte kosten voor de al uitgevoerde onderhouds- en herstelwerkzaamheden.

Indien het totaalbedrag van de reeds betaalde facturen de voorziene kosten overschrijden, dient de opdrachtgever het resterende bedrag ineens na te betalen aan RietGarant®. Indien de opdrachtgever meer heeft betaald, vindt restitutie van het teveel betaalde plaats.

AANSPRAKELIJKHEID

RietGarant® schiet ten opzichte van de Opdrachtgever pas toerekenbaar tekort als RietGarant® bij de uitvoering van de onderhouds- en herstelwerkzaamheden en verstrekte garantie tekortschiet op een wijze die een goed en met normale vakkennis uitgeruste opdrachtnemer had kunnen en moeten vermijden heeft gehandeld,  nadat de opdrachtgever RietGarant® eerst schriftelijk in gebreke heeft gesteld en de gelegenheid heeft geboden (de gevolgen van) de tekortkoming binnen een redelijke termijn te herstellen.

RietGarant® is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan als gevolg van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.
RietGarant® is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
RietGarant® is ook niet aansprakelijk als de opdrachtgever zelfstandig onderhoud of reparaties pleegt aan de rieten kap.

Iedere vordering tot schadevergoeding dient door de opdrachtgever binnen 30 dagen na de dag waarop hij bekend was of redelijkerwijs had kunnen zijn met de schade schriftelijk aan RietGarant® bekend gemaakt te worden, bij gebreke waarvan RietGarant® niet schadeplichtig is. De vordering tot schadevergoeding vervalt in ieder geval na verloop van vijf jaar na het plaatsvinden van de gebeurtenis die aanleiding geeft voor de vordering. De aansprakelijkheid van RietGarant® is altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekering van RietGarant® in voorkomend geval uitkeert. Beperking van de aansprakelijkheid geldt ten opzichte van natuurlijk personen niet in geval de opzet en/of grove schuld aan de zijde van RietGarant®.

PRIVACY

De (persoons)gegevens van opdrachtgevers zijn uitsluitend toegankelijk voor RietGarant® en de leverancier die de onderhouds- en reparatiewerkzaamheden verricht. RietGarant® gebruikt deze gegevens ter uitvoering van het full-servicecontract alsmede om de opdrachtgever voorstellen te kunnen doen inzake het riet, de verzorging van rieten daken of hieraan gerelateerde diensten en producten. Deze gegevens worden opgeslagen op de beveiligde bedrijfsserver van RietGarant® en worden na afloop van het contract nog 7 jaar digitaal bewaard. Persoonsgegevens worden nooit aan derden verstrekt. Alleen in geval betaling uitblijft of bij valsheid in geschrifte zal RietGarant® persoonsgegevens van de opdrachtgever aan bevoegde instanties doorgeven. RietGarant® zorgt voorts voor een veilige webomgeving van mijnrietgarant.com. In  geval van een datalek zal RietGarant® de opdrachtgever onverwijld informeren en op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Rietgarant® zal steeds medewerking verlenen aan de opdrachtgever in geval van een verzoek tot uitoefening van zijn rechten op inzage, verbetering, verwijdering, bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens en een verzoek tot overdraagbaarheid van de eigen persoonsgegevens.

TOT SLOT

De ongeldigheid of nietigheid van de afspraken in deze overeenkomst full-servicecontract tast de geldigheid van de overige afspraken niet aan. De ongeldige dan wel nietige afspraak wordt vervangen door een bepaling waarvan de rechtsgevolgen, gelet op het doel en de strekking van deze overeenkomst, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van de ongeldige of nietige afspraak.

Op deze overeenkomst full-servicecontract is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechtbank in de vestigingsplaats van RietGarant® is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen partijen, als de opdrachtgever geen consument is.

 

Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan

Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen 24 uur contact met u op om een afspraak te maken.

Nog vragen? Bekijk de veelgestelde vragen of neem contact met ons op. Contact